Všeobecné obchodné podmienky

inernetového obchodu nomuddle.sk

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Dagmara Krupová so sídlom Ľud. Kukorelliho 169/7, Michalovce, 07101, IČO: IČO 55422926, DIČ: 1128988454, IČ DPH: SK1128988454, (ďalej len „Prevádzkovateľ), je prevádzkovateľom internetového obchodu www.nomuddle.sk zameraného na predaj služieb zameraných na osobný rozvoj prostredníctvom koučingu (ďalej len „internetový obchod“ a „služby“).
2. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať poštou na adrese jeho sídla, e-mailom na adrese kontakt@nomuddle.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 948778419.
3. Zákazník je subjektom, ktorý si má záujem objednať alebo si objedná u Prevádzkovateľa službu (ďalej len „Zákazník“ a spoločne s Prevádzkovateľom len „Zmluvné strany“).
4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa (ďalej len „VOP“) sa uplatnia na predzmluvné a zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, ktorý prejavil záujem alebo si objednal službu u Prevádzkovateľa. Tieto VOP sa nevzťahujú na individuálne osobné alebo elektronické (video) konzultácie.

Článok II
Vlastnosti, popis a cena služieb

1. Vlastnosti, popis a cena jednotlivých služieb, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje, sú uvedené v internetovom obchode; objednaním služby Zákazník vyjadruje súhlas s tam uvedenými parametrami a špecifikáciou služby. Za službu sa primerane považuje aj sprístupnenie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
2. Ak nie je dohodnuté inak, Prevádzkovateľ poskytuje služby elektronicky, a to spôsobom, ktorý Prevádzkovateľ určí a oznámi Zákazníkovi. Termínom poskytnutia služby alebo jej časti sa na účely týchto VOP rozumie dátum a čas, kedy má byť služba alebo jej časť poskytnutá.
3. Ak si Zákazník objedná službu, je povinný ju využiť v dohodnutom alebo Prevádzkovateľom určenom termíne alebo, ak je predmetom služby sprístupnenie určitého obsahu na určitý čas, v dohodnutom alebo Prevádzkovateľom určenom časovom intervale.
4. V prípade, ak Zákazník objednanú službu alebo jej časť nevyužije z dôvodov na jeho strane, služba alebo jej časť sa považuje za poskytnutú a nie je to dôvodom na poskytnutie zľavy z ceny služby, odstúpenie od zmluvy alebo iné zrušenie zmluvy, ani na poskytnutie služby alebo jej časti v náhradnom termíne alebo časovom intervale alebo náhradným spôsobom.
5. Ak nie je dohodnuté inak, Prevádzkovateľ poskytne Zákazníkovi službu najneskôr v lehote 1 rok odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
6. Ak má byť, vzhľadom na povahu služby, termín poskytnutia služby alebo jej časti určený až po objednaní služby alebo ak z akéhokoľvek dôvodu nedošlo k dohode o termíne, v ktorom má byť služba alebo jej časť poskytnutá, určí termín poskytnutia služby alebo jej časti Prevádzkovateľ a oznámi ho Zákazníkovi najneskôr 3 pracovné dni pred termínom poskytnutia služby.
7. Ak služba, vzhľadom na jej povahu, spočíva v sprístupnení určitého obsahu Zákazníkovi počas určitého časového intervalu a ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Prevádzkovateľ sprístupní objednaný obsah Zákazníkovi najneskôr 15 dní od dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, a to minimálne na obdobie 3 roky.
8. Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľom poskytnuté služby mu nemusia priniesť ním očakávaný efekt alebo benefit; takýto stav však nie je vadou služby ani dôvodom na odstúpenie od zmluvy, či iné zrušenie zmluvy.
9. Ak je predmetom služby sprístupnenie určitého obsahu, Zákazník nie je bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa oprávnený umožniť prístup k tomuto obsahu akejkoľvek tretej osobe a ani si taký obsah uchovať.
10. Zákazník nie je oprávnený bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa vyhotovovať si zvukové, zvukovoobrazové alebo obrazové záznamy z poskytovania služieb. Zákazník berie na vedomie, že obsah poskytnutých služieb môže byť chránený podľa osobitných predpisov.
11. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zákazníkom, a to aj bez uvedenia dôvodu, najmä však v prípade, ak nedokáže službu Zákazníkovi poskytnúť alebo v prípade porušenia zmluvných podmienok zo strany Zákazníka. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Zákazníkovi. Ak Prevádzkovateľ do času odstúpenia od zmluvy podľa tohto bodu poskytol Zákazníkovi časť služby, jeho nárok na zaplatenie príslušnej časti ceny za službu mu zostáva zachovaný; ak došlo k odstúpeniu od zmluvy po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa sprístupnenia určitého obsahu z dôvodu porušenia zmluvných podmienok Zákazníkom, Zákazník nemá nárok na vrátenie akejkoľvek časti ceny služby.

Článok III
Objednávka služby a platobné podmienky

1. Objednaním služby prostredníctvom internetového obchodu Zákazník prejavuje záujem o poskytnutie služby zo strany Prevádzkovateľa.
2. V rámci objednávky služby Zákazník uvedie údaje vyžadované Prevádzkovateľom za účelom identifikácie a kontaktovania Zákazníka.
3. Po objednaní služby (návrh na uzatvorenie zmluvy) Zákazníkom oznámi Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu Zákazníkovi platobné údaje za účelom zaplatenia ceny služby.
4. Zaplatením ceny služby dochádza k uzavretiu zmluvy o poskytnutí služby medzi Zmluvnými stranami, predmetom ktorej je záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Zákazníkovi objednanú službu.
5. Cenu služby môže Zákazník zaplatiť Prevádzkovateľovi iba bezhotovostným prevodom na účet Prevádzkovateľa, a to na základe platobných údajov oznámených Prevádzkovateľom.

Článok IV
Odstúpenie od zmluvy

1. Zákazník má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby/poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči v lehote 14 dni odo dňa jej uzavretia, ak ďalej nie je ustanovené inak.
2. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a.) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
b.) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
3. Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Prevádzkovateľa e-mailom alebo Zákazník môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu Prevádzkovateľ zaslal spolu s potvrdením o uzavretí zmluvy (možnosť zrušenia cez rezervačný systém).
4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Zákazník.
5. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka dohodnúť sa s Prevádzkovateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Zákazníkovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
6. Ak Zákazník odstúpi od zmluvy o poskytovaní služby a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Zákazník je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

Článok V
Zodpovednosť za vady, reklamácia a alternatívne riešenie sporov

1. Informácie o zodpovednosti Prevádzkovateľa za vady, ako aj o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov a informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov upravuje Reklamačný poriadok, ktorého aktuálne znenie je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

1. Aktuálne znenie týchto VOP, ako aj zásad ochrany osobných údajov nájdete na www.nomuddle.sk.
2. Právne vzťahy Zmluvných strán sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade vzniku akéhokoľvek sporu medzi Zmluvnými stranami budú na jeho prejednanie a rozhodnutie príslušné súdy Slovenskej republiky.
3. Názov a adresa orgánu dohľadu: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Odbor výkonu dozoru ke@soi.sk
4. Tieto VOP sú platné od 17.07.20223